Terugblik

Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode in werking getreden. De verbeterde meldcode biedt professionals een beroepsgroepspecifiek afwegingskader aan de hand waarvan ze een besluit kunnen nemen al dan niet te melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp te verlenen. VNG en Regioplan organiseren daarom in opdracht van het Ministerie van VWS de meldcodetour om:

  • de bekendheid van de verbeterde meldcode bij u als professional te vergroten
  • ervoor te zorgen dat meer professionals de meldcode toepassen, onder meer door te oefenen met gesprekvoering en het doorlopen van de stappen aan de hand van reële casuïstiek
  • de dilemma’s bij het toepassen van de verschillende stappen van de meldcode te schetsen en op zoek te gaan naar oplossingen 
  • de samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen te versterken 

..met als uiteindelijke doel om de veiligheid van slachtoffers van huiselijke geweld en/of kindermishandeling te vergroten.

De meldcode is inmiddels afgelopen. Informatie over de meldcode vindt u onder andere op:

Voor meer informatie over het organiseren van een inhoudelijke bijeenkomst over de meldcode neemt u contact op met Hanna Harthoorn (hanna.harthoorn@regioplan.nl) en de VNG Connect Academie (vngconnectacademie@vng.nl).

Wat is de meldcode?

Wat?
De Meldcodetour ging het hele land door. In samenwerking met de regionaal projectleiders van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis werden in verschillende regio's bijeenkomsten georganiseerd waarbij professionals uit allerlei beroepsgroepen samenkwamen. Een bijeenkomst besloeg een dagdeel en besond uit een korte plenaire start, een aantal langere deelsessies waarin kleinere groepen aan de slag gingen met herkenbare casuïstiek en dilemma’s bij de toepassing van de meldcode. De afsluiting was kort en inhoudelijk waarbij deelnemers de gelegenheid kregen om geleerde lessen te delen en actief werden gemotiveerd vervolgacties handen en voeten te geven.

Voor wie?
De meldcodetour werd georganiseerd voor alle ‘meldcode-plichtige’ professionals. Deze meldcodetour was er voor professionals die werkzaam zijn in de volgende sectoren:

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdhulp
  • Justitie

Organisatie
De Meldcodetour werd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport uitgevoerd door VNG Connect & Regioplan.